Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑΝΑΓΡ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι